Pályázati felhívás

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott Beregi Múzeum (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.) intézményvezetői (igazgatói) munkakör betöltésére.

Az intézményvezetői (igazgatói) munkakör és a képesítés feltételei a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) rendelkezései alapján kerültek meghatározásra.

Munkaköre: intézményvezető (igazgató).

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja: 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig terjedő határozott idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Beregi Múzeum (4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 13.)

A munkaköre tartozó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az igazgató a muzeális feladatok ellátása mellett végzi az intézmény alapító okiratában foglalt valamennyi feladat ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatott munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.

Munkabér és juttatások: A bérezés és személyi juttatások megállapítására az Mt.-nek a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek (a munkakör betöltésének feltételei):

a) Az EMMI rendelet 1. melléklet 7. pontja alapján:

 • mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség,
 • Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában igazolható vezetői gyakorlat megléte.

b) Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában köteles vállalni azt, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának, figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

c) A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

d) Cselekvőképesség.

e) Büntetlen előélet, valamint a pályázó nem állhat muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, részletes szakmai helyzetelemzésen alapuló fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó szakmai és vezetési programot, mely tartalmazza a gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket is,
 • valamennyi végzettséget és szakképzettséget, (amennyiben van tudományos fokozatot), idegennyelv-ismeretet, valamint képesítést igazoló okiratok másolatait,
 • legalább 3 éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást,
 • a vezetői gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének igazolását, (ennek hiányában a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja azt, hogy a munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának, vagy az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti mentesülés igazolását),
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem állnak fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi okok,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék.

A munkakör betöltésének időpontja: 2023. augusztus 1. 

 

A pályázati felhívás közzététele:

 • Vásárosnamény Város Önkormányzatának honlapján (www.vasarosnameny.hu.),
 • a Beregi Múzeum honlapján (www.beregimuzeum.hu),
 • a Városháza (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) hirdetőtábláján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás – a fenntartó internetes oldalán való – közzétételétől (2023.04.05.) számított 30. nap (2023. 05.05.).

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy eredeti példányban kizárólag papír alapon, zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként vagy személyesen „Pályázat a Beregi Múzeum intézményvezetői munkakör betöltésére” jeligével ellátva lehet benyújtani Vásárosnamény Város Polgármesterének címezve (Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármestere 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.).

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető dr. Deák Ferenc jegyzőtől a 45/470-022/172-es telefonszámon.

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy alkalommal van lehetőség!

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül szakmai bizottság személyesen hallgatja meg, majd a szakmai bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve és a kultúráért felelős miniszter egyetértése megkérésével Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot - az EMMI rendeletben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 30 nap) lejártát, illetve a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértésének megérkezését követő első rendes ülésen bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.vasarosnameny.hu honlapon szerezhető.

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására.

Keresés az oldalunkon

Kövess Minket!

Beregi Múzeum Játéksarok

DSCN8027

Rólunk írták...

 • A Magyar-Kazah Baráti Társaság jelen lévő tagjai nevében örömmel jártuk végig a Tomcsányi-kastély és a Máthé-kúriát. Köszönjük a nyitvatartási időn kívüli vendéglátást és részletes tárlatvezetést. További sok sikert és mosolygós látogatót kívánunk!
  Varga Nándor elnök
 • Köszönöm, hogy itt lehettem újra és gyönyörködhettem a csodás beregi keresztszemes kézimunkákban, vaskályhákban, a képeken látott templomok szószékkoronáiban.
  Tisztelettel, Székely Judit
 • Nagyon tetszett a kiállítás és köszönjük szépen a szakszerű, komoly élményt jelentő tárlatvezetést.
 • Az első napok benyomása alapján úgy tűnik nagyon jó döntés volt a részünkről ellátogatni az ország keleti csücskébe. Kedves emberekkel, szívélyes fogadtatással találkoztunk. Itt a múzeumban is. Gratulálunk a kiállításokhoz. Valóban gazdag ízelítőt kaptunk a táj múltjáról. Köszönjük a tárlatvezetőnknek a kapott információkat és kedves kalauzolást.
  Morvai Marina
 • Nagyon, de nagyon tetszett a kiállítás. Máskor is jövök.
  ☺♥
 • Visszatekintés a múltra, régi emlékek, tárgyak megmentése, röviden, tömören. Egy nagyszerű kiállítást láthattunk, köszönjük a nagyszerű emléket, egy budapesti ifjú pár.
  Dominika és Krisztián
 • Kedves idegenvezetés, tartalmas tárlat.
  Győrffy Lajos, Kecskemét